Privacyverklaring

PRIVACYBELEID LEEF SPRANKELEND, EIGENAAR VAN HTTPS://WWW.LEEFSPRANKELEND.NL
OVER ONS PRIVACYBELEID
Leef Sprankelend geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Leef Sprankelend. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke van jouw gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens onderaan deze privacy disclaimer pagina.
OVER DE GEGEVENSVERWERKING
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
WEBWINKELSOFTWARE
Woocommerce
Onze website en -winkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Dit verplicht ons om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Woocommerce behoudt zich het recht om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Woocommerce houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.
E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN
MailBlue
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailBlue. MailBlue zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘schrijf je uit’ link. Als je je daarmee uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailBlue beveiligd opgeslagen. MailBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailBlue behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
PAYMENT PROCESSORS
PayPro
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPro. PayPro verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of eventueel creditcardnummer. PayPro heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. PayPro behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPro dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPro bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
VERZENDEN EN LOGISTIEK
PostNL
Als je een fysieke bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, zich hebt aangemeld voor een workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
2. E-mailadres
  1. Wij kunnen jou aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet heb aangetekend. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om door je e-mailadres uit te schrijven.
  2. Bij het verzamelen van jouw e-mailadres, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.
4. Postadres
Wij gebruiken jouw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) alleen voor het verzenden van jouw bestellingen.
Bij de betaling in de www.leefsprankelend.nl webwinkel wordt je voor de transactie altijd doorverwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Jouw betaalgegevens (PayPro login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook niet door www.leefsprankelend.nl opgeslagen. Door het gebruik van de betaalmogelijkheid geeft je toestemming om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan de Payment Provider.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Leef Sprankelend gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E- mail Service Provider. Indien je wilt weten via welke opt-in jouw gegevens bij ons terecht zijn gekomen kun je met ons contact op nemen via info@leefsprankelend.nl Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn, indien dit wettelijk gezien is vereist, bewerkersovereenkomsten van toepassing.
De website www.leefsprankelend.nl bevat links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoons- gegevens. Leef Sprankelend is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.
5. Telefoonnummer
Wij gebruiken jouw eventueel verstrekte telefoonnummer uitsluitend indien je ons daar toestemming voor hebt gegeven in relatie tot de door jouw met ons gesloten overeenkomst en de uitvoering ervan.
Mochten wij jou willen informeren over jouw bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over jouw workshop of training, dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Het is nooit verplicht om het nummer in te vullen.
6. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    • de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;
    • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
    • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Voor de belastingdienst is dat een verplichte wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
7. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere personen en/of organisaties.
AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK
In voorkomende gevallen kan Leef Sprankelend op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve wettelijke verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.
JE RECHTEN
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
INZAGERECHT
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
RECTIFICATIERECHT
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Leef Sprankelend. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
COOKIES, of vergelijkbare technieken
Leef Sprankelend maakt gebruik technische, functionele en marketing cookies om de werking van de website te kunnen garanderen. Er worden ook analytische en tracking cookies gebruikt.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leef Sprankelend gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij elk bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
HOE BEHEER JE COOKIES?
Je kan cookies op verschillende manieren beheren. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op je gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn.
De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kan cookies wel of niet accepteren via de besturingselementen van je browser, deze kun je vinden in de ‘voorkeuren’ van je browser. Voor meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij ‘help’ in je browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.
Als je onze website gebruikt zonder je af te melden, betekent dit dat je de gegevensverzameling begrijpt en ermee akkoord gaat om advertenties aan jou te kunnen aanbieden.
SOCIAL MEDIA BUTTONS
Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina’s te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen.
COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy disclaimer.
Meer over cookies lees je hier.
WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.
CONTACTGEGEVENS
Leef Sprankelend
Trinidadstraat 1
1448 TE Purmerend
Telefoon (06) 149 657 24
E-mailadres info at leefsprankelend punt nl
CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN
info at leefsprankelend punt nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.