Disclaimer

Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, kunnen wij voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze site kan op geen enkele wijze worden beschouwd als alleen geldend advies. Daarvoor verwijzen wij je naar derden; eventueel een arts, een adviseur of een therapeut. Tevens nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het op een verkeerde manier gebruiken van door ons geleverde producten of diensten.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op onze website en alle andere uitingen mogen zonder schriftelijke toestemming van Leef Sprankelend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@leefsprankelend.nl. Op onze website, alle overige uitingen en algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.