fbpx

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF SPRANKELEND
Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik of mij(n)’ staat wordt Leef Sprankelend bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Leef Sprankelend.
Leef Sprankelend
Trinidadstraat 1
1448 TE Purmerend
Contact via: info at leefsprankelend punt nl
Artikel 2 Voorwaarden deelname programma
2.1 De aangeboden programma’s worden uitgevoerd door Ingrid de Bock.
2.2 In deze programma’s heb ik mijn talenten, mijn kennis, mijn passie en energie samengevoegd.
Zelf moet je naast het volgen van het programma’s voldoende tijd reserveren voor de oefeningen, opdrachten en schrijftaken en het programma of programma’s. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat je succesvol wordt in datgene wat je verlangt. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een overvloed en succes in je leven te realiseren en sta ik binnen de grenzen van de programma’s voor je klaar. Je bent je er van bewust dat het basis programma een echt do it yourself programma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt. En dat als je hebt gekozen voor het vip programma er wel 1 op 1 begeleiding bij zit.
2.3 Regels omtrent de coaching:
a) Afspraken kunnen live in Amsterdam in de ochtend en middag plaatsvinden of via Skype in de ochtend, middag en avond;
b) Afspraken moeten uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. Een live afspraak mag wel binnen 24 uur verandert worden in een Skype afspraak voor als je door bepaalde redenen niet aanwezig kunt zijn (autopech, slecht geslapen, geen oppas voor de kinderen);
c) Een 1-op-1 afspraak duurt 50 minuten;
d) Het traject is maximaal 1 jaar geldig;
e) Bij ziekte of vakantie schuiven alle afspraken op;
f) Alles, maar dan ook alles, wat er in de besloten Facebook groep wordt besproken blijft in deze groep. Mocht iemand kunnen aantonen dat iemand anders vertrouwelijke informatie buiten deze groep om heeft verspreid, dan wordt die persoon definitief uit de groep verwijderd.
Artikel 3 Afkoelingsperiode
3.1 Tot 2 weken na de start van een programma kun je als je niet tevreden bent er voor kiezen om alle huiswerkopdrachten in te leveren zodat ik kan beoordelen of je echt mee hebt gedaan en je best hebt gedaan en op die manier kun je je geld terug krijgen. Mits je dus alle huiswerkopdrachten hebt gedaan en dat kan aantonen. Je ontvangt je geld volledig terug. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan indien van toepassing. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van het programma zal de verplichting tot betaling bestaan.
4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen
5.1 Op de teksten, materialen van een programma bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na een programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.
Artikel 6 Materialen
6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor alle deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. We zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je ontevreden zijn over een programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 kalenderdagen (geen werkdagen) na het volgen van een programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. Btw is te nimmer terug te vorderen.
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
Artikel 9 Privacy
9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.
Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleg.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Amsterdam.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De rechtbank in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij onder gewoon (gebruikelijk) voorbehoud dwingend recht een andere rechter bevoegd is. Niettemin heb ik het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.
Artikel 14 Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn haarverplichtingen na te komen.
14.2 Ik heb ook het recht om op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van mij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door mij niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4 Indien ik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen heb voldaan, of slechts gedeeltelijk aan mijn verplichtingen kan voldoen ben ik gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en ben je gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke opdracht.